Yoga Studio

Waxing

Waxing

Face Waxing

Lip & Chin Wax  20 mins £18

Lip Wax  15 mins £10

Chin Wax  15 mins £10

Combined Waxing

Full Leg + Basic Bikini  45 mins £50

1/2 Leg + Basic Bikini  45 mins £40

1/2 Leg + Brazilian or Hollywood  45 mins £55

Full Leg + High Bikini  45 mins £55

1/2 Leg + High Bikini  40 mins £45

Full Leg + Brazilian or Hollywood  60 mins £65

Men's Waxing

Back/Chest Wax  30 mins £30

Underarm Wax  15 mins £15

Upperarm Wax  15 mins £15

Body Waxing

1/2 Arm Wax  15 mins £20

Full Arm Wax  30mins £30

Underarm Wax  15 mins £15

Lower Leg Wax  20 mins £25

Upper Leg Wax  20 mins £28

3/4 Leg Wax  30 mins £30

Full Leg Wax  35 mins £35

Basic Bikini Wax  15 mins £20

High Bikini Wax  20 mins £25

Brazilian Wax  30 mins £35

Hollywood Wax  30 mins £35